Tứ chạc 2 đầu ren trong

Mã sản phẩm: 333C
Kích thước: 32×1/4×1/4×32 mm

Phản hồi