Đầu tưới Pro-Spray PRS30

Pop-up: 5cm đến 30cm
Dải áp hoạt động: 1.0 – 7.0 bar

SKU: PROS-PRS30 Category: Tags: , ,
Phản hồi