Cảm biến mưa MINI-CLIK

Dòng tải tiếp điểm: 24VAC, 5A
Lượng mưa ngắt hệ thống: 3 – 25mm

Phản hồi