Cảm biến mưa RAIN-CLIK

Dòng tải tiếp điểm: 24VAC, 3A
Thời gian dừng hệ thống: 2 – 5 phút

Phản hồi