Bộ điều khiển HPC (PRO-C HYDRAWISE™)

Số kênh tưới: 4 đến 16
Công nghệ: Modular, Wifi khả dụng

Phản hồi