Bộ điều khiển X-Core

Số kênh tưới: 4 đến 8
Công nghệ: Block; Cố định

Phản hồi