Bộ điều khiển NODE-BT

Số kênh tưới: 1,2,4
Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Phản hồi