Bộ điều khiển X2

Số kênh tưới: 4 đến 14
Công nghệ: Block, Wifi

Phản hồi