Bộ điều khiển HCC

Số kênh tưới: 8 đến 54
Công nghệ: Decoder, Wifi khả dụng

Phản hồi