Nối bích

Mã sản phẩm: 330C
Kích thước: 50×1/2 đến 110×4 mm x in

Phản hồi