Nối ren trong

Mã sản phẩm: 330A
Kích thước: 16×3/8 đến 110×4 mm x in

Phản hồi