Nối giảm 2 đầu ren trong

Mã sản phẩm: 547B
Kích thước: 1/2×3/8 đến 4×3 in2

Phản hồi