Khuỷu nối động SJ

Co nối động ½” và ¾”
Kích thước: 15cm hoặc 30cm

Phản hồi