Bộ điều khiển AGC

Cho phép 20 nhóm kênh tưới
hoạt động đồng thời (mỗi nhóm 4 kênh)

Phản hồi