Intel Vietnam

Tổng diện tích: 467,000 m2
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi