Diamond Bay Nursery

Tổng diện tích: 28.000 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi