Bệnh viện Ung Bướu

Quy mô dự án: 5.5 ha
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi