Quảng Trường Vĩnh Phúc

Tổng diện tích:  262,900 m2
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi