Công Viên Đông Sài Gòn

Tổng diện tích:196.000 m2
Công nghệ tưới : Decoder system

Phản hồi