The Grand Hồ Tràm Strip

Tổng diện tích:  42,595 m2
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi