Trung tâm đào tạo FPT

Quy mô dự án: 22.540 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi