Cty TP Chay Âu Lạc

Tổng diện tích: 6.705 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi