Các công viên khu Bình Khánh

Tổng diện tích: 384,000m2
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi