New City

Tổng diện tích 27.400 m2
Công nghệ tưới: Decoder System

Phản hồi