Saigon Pearl

Tổng diện tích: 5.280 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi