Trường Quốc Tế Anh

Tổng diện tích: 6,825 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi