Thành phố mới Bình Dương

Tổng diện tích: 640,000 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi