Khu TĐC Bình Khánh

Tổng diện tích: 384,000 m2
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi