Công ty CP Mỹ Lan

Tổng diện tích: 180,000 m2
Công nghệ tưới: Decoder system

Phản hồi