Bảo Tàng Các Dân Tộc

Tổng diện tích: 39,000 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi