UBND TP. Vĩnh Yên

Tổng diện tích: 11,287 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi