Lotte Center Hanoi

Tổng diện tích: 14,094 m2
Công nghệ tưới: Block system

Phản hồi