Sân Golf Tuyền Lâm

Số đường golf: 18
Sử dụng đầu tưới: G70, G885 và  G995E

Phản hồi