ProMax Garden 5000

Lưu lượng (max): 4.7m3/h
Cột áp tối đa (max): 50
m

Phản hồi