ProMax Garden Classic 3000

Lưu lượng (max): 3m3/h
Cột áp tối đa (max): 41m

Phản hồi