Đầu tưới Trio Spray

Tưới nhỏ đa tia
Lưu lượng: 0 – 119 lit/giờ

SKU: TS-F, TS-H, TS-Q Category: Tag:
Phản hồi