Tưới nhỏ giọt RIGID RISER

Tưới trên bề mặt: Tùy chỉnh độ cao

Phản hồi