Đầu tưới nhỏ giọt đa điểm

Ren trong ½”
Lưu lượng dòng nước: 2,4,8,16 lít/h

Phản hồi