Sân Tập Golf Đập Phùng

Số đường golf: Par – 3
Sử dụng đầu tưới: PGP, G75,G70

Phản hồi